Resultado de la búsqueda.

Volver

Equiparació Salarial Docent, Ja
Catalunya 14 Mar, 2018

Per a ANPE, l’Acord signat el passat 9 de març pels sindicats CSIF, UGT i CCOO amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, és insuficient ja que s’oblida del professorat en moltes de les seves mesures i no recull les qüestions més demandades pel col·lectiu i que ANPE fa anys que reclama. Firma per la Equiparació Salarial, Ja!

Acción sindical Docentes Noticias
Oposicions 2018. Inici de les proves
Catalunya 07 Mar, 2018

Publicació llista definitiva admesos/exclosos i assignació de tribunals. L'acte de presentació davant del tribunal respectiu tindrà lloc el dia 14 d'abril de 2018, a les 9 hores.  

Oposiciones Docentes Convocatorias específicas
Borsa Personal Docent
Catalunya 02 Mar, 2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos.  

Bolsas de trabajo Interinos Sustitutos
Tribunals d'Oposicions
Catalunya 01 Mar, 2018

Nomenament dels tribunals de les Oposicions 2018.

Oposiciones Convocatorias específicas Noticias
Supòsits excepcionals en els quals es continua cobrant el 100% del sou
Catalunya 05 Feb, 2018

En situació d'incapacitat temporal (baixa per malaltia) s'apliquen descomptes de sou en la nòmina, però hi ha supòsits excepcionals que permeten cobrar el 100 % del sou, sempre i quan es justifiqui adequadament.  

Acción sindical Acuerdos Docentes
Modificació de Dades
Catalunya 30 Ene, 2018

Obert el període de Modificació de Dades de la Borsa de Personal Docent.

Bolsas de trabajo Interinos Sustitutos
Borsa Personal Docent
Catalunya 23 Ene, 2018

Llista d'Admesos i Exclosos a l'última convocatòria de la Borsa     

Bolsas de trabajo Interinos Convocatorias específicas
Llista Provisional d'admesos i exclosos Oposicions 2018
Catalunya 18 Ene, 2018

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria d'Oposicions 2018.  

Oposiciones Interinos Convocatorias específicas
Convocatòria Oposicions 2017/2018
Catalunya 18 Dic, 2017
istock-509430532

 Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.(DOGC núm. 7507, de 29.11.2017)

Interinos Oposiciones Convocatorias específicas
OPOSICIONS I BORSA PERSONAL DOCENT
Catalunya 10 Oct, 2017

Ahir a la Mesa Sectorial es va tractar de les oposicions per al 2018 i de la propera obertura de la borsa.

Interinos Bolsas de trabajo Oposiciones
Modificació de dades
Catalunya 13 Sep, 2017

Les persones inscrites a la borsa de personal docent podran, si així ho desitgen, modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018). Consulta de dades

Histórico
NOMENAMENTS DIES 30 I 31
Catalunya 30 Ago, 2017

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent Els dies 30 i 31 d'agost de 2017 els Serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada i de places compactades a proposta de les direccions dels centres sempre que es tracti de la compactació de dues mitges vacants o d’una mitja vacant i una substitució a jornada parcial. També es cobriran les substitucions de jornada sencera. Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. A més a més, les persones a qui s'assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació. Durant la franja horària de connexió establerta, a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió (a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació) la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada . Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. S’aconsella que prèviament mireu el vídeo tutorial sobre el funcionament de l’aplicació. Les franges horàries de connexió, per Serveis territorials, són les següents: 30 d'agost, de 10 a 11.30 h Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental Serveis territorials a Girona Serveis territorials a Barcelona Comarques Serveis territorials al Vallès Occidental Serveis territorials a les Terres de l'Ebre 31 d'agost de 10 a 11.30 h Consorci d'Educació de Barcelona Serveis territorials al Baix Llobregat Serveis territorials a Tarragona Serveis territorials a Lleida Serveis territorials a Catalunya Central

Histórico
Nomenaments telemàtics 30/31 d'agost
Catalunya 30 Ago, 2017

Informació per al curs 2017-2018 (22 d'agost de 2017) Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent Els dies 30 i 31 d'agost de 2017 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada i de places compactades a proposta de les direccions dels centres sempre que es tracti de la compactació de dues mitges vacants o d’una mitja vacant i una substitució a jornada parcial. També es cobriran les substitucions de jornada sencera. La informació detallada del procediment es troba a les pàgines web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents o a la del Consorci d'Educació de Barcelona.   Els dies 30 i 31 d'agost, abans de les 10 h, es publica a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions dels webs dels serveis territorials o del Consorci el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament. Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. A més a més, les persones a qui s'assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació. Durant la franja horària de connexió establerta, a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió (a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació) la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada .   Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. S’aconsella que prèviament mireu el vídeo tutorial sobre el funcionament de l’aplicació.   Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:   30 d'agost, de 10 a 11.30 h Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Barcelona Comarques Serveis Territorials al Vallès Occidental Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre   31 d'agostde 10 a 11.30 h Consorci d'Educació de Barcelona Serveis Territorials al Baix Llobregat Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a Lleida Serveis Territorials a Catalunya Central   Continuarem informant de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Histórico
ANPE CATALUNYA REBUTJA EL TERRORISME
Catalunya 21 Ago, 2017
historico

ANPE I ANPE CATALUNYA REBUTGEM ENÈRGICAMENT ELS ATEMPTATS TERRORISTES COMESOS A BARCELONA I CAMBRILS Els atacs que es van produir han deixat una ferida que hem de curar entre tots i totes, amb il·lusió, esperança i fermesa. No deixarem que la por ens afecti: cal continuar treballant i vivint com sempre hem fet. La pau i l'esperança han de ser les nostres armes. Un especial record per a tots i totes les víctimes i un desig de recuperació a tots i totes els ferits d'aquest covard atac. Estem amb vosaltres: afectats, familiars, amics i amigues... us enviem tot el nostre suport i estima. No deixarem de pensar en vosaltres. Finalment, enviem un agraiment a tots els cossos de seguretat, voluntariat, sanitaris i metges i metgesses que han treballat molt dur per evitar més mal.

Histórico
RESOLUCIÓ DEFINITIVA ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS CURS 17-18
Catalunya 26 Jul, 2017

Accés a la consulta (Atri) Accés a la consulta (XTEC/Temporal)

Histórico
PUBLICACIÓ AL DOGC DELS ASPIRANTS SELECCIONATS AL DARRER CONCURS OPOSICIÓ
Catalunya 19 Jul, 2017

RESOLUCIÓN ENS/1708/2017, de 11 de julio, por la que se hacen públicas las listas de aspirantes que han sido seleccionados en el concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente convocado por la Resolución ENS/1814/2016, de 18 de julio. DOGC ASPIRANTS SELECCIONATS_es 8.1 Termini i documents a presentar. En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents: a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol. b) Fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.1.b). Els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, han d'estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny. Els aspirants esmentats al paràgraf anterior tenen reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit docència, abans de l'1 de setembre de 2014, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats. En aquest cas han d'acreditar documentalment que estan en possessió de l'esmentada certificació oficial. c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent. Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu. d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària. e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 6. Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 7. f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans. g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3. Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu. h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Ensenyament. S'ha de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2017-2018. 8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera. Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació. 8.3 Opció retributiva. Els que siguin nomenats funcionaris en pràctiques han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar. En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o personal laboral fix amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per continuar percebent les que té com a funcionari de carrera o personal laboral fix. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda. En el cas de superar les pràctiques o el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats. 8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació. Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Histórico
ADJUDICACIONS PROVISIONALS
Catalunya 13 Jul, 2017

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS Accés a l'aplicatiu   Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol del 2017

Histórico
NÚMERO DEFINITIU DE LA BORSA 17-18
Catalunya 11 Jul, 2017

Publicació número definitiu de la borsa 17-18 Accés a l'aplicatiu

Histórico
ACCÉS A LA BORSA DE PERSONAL DOCENT DELS ASPIRANTS APROVATS NO SELECCIONATS A LES OPOSICIONS
Catalunya 11 Jul, 2017

Termini de presentació de documents: del 10 al 21 de juliol Accés a l'aplicatiu

Histórico
Borsa del curs 2017-2018
Catalunya 19 Jun, 2017

Sol·licitud de baixa temporal Les persones que durant tot el curs 2017-2018 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar abans del 23 de juny de 2017 a l'àrea territorial demanada com a preferent. Aquesta sol·licitud es pot fer en els casos següents: Realització d'estudis presencials per obtenir una nova especialitat docent o d'estudis relacionats amb el lloc de treball, incompatibles amb un nomenament. Col·laboració amb una ONG (o altres programes d'actuació) en un país estranger. Nomenament per ocupar un càrrec polític electe, retribuït i de dedicació exclusiva en una entitat o corporació local, com a diputat o diputada, senador o senadora de les Corts Generals, membre del Parlament de Catalunya o personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració de l'Estat. Canvi de residència del cònjuge per motius laborals. Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda. Altres causes greus degudament justificades. Més informació: Modificació de dades Calendari Llocs de treball específics Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions

Histórico
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DOCENT A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES (ENTREVISTA PRÈVIA)
Catalunya 16 Jun, 2017

Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat per proveir mitjançant el procediment amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2017-2018 El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades. Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la sevaexperiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l’exercici de la docència. Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2016-2017 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa). En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d’aplicar el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. La descripció de les actuacions i el calendari del procediment es troba a Propostes de les direccions d’adjudicacions provisionals. Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model que s’indica; el document i el currículum s’han de lliurar del 16 al 20 juny de 2017 a l’adreça electrònica del centre al qual opta. Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment Consulteu els llocs de treball vacants per àrees territorials Baix Llobregat Barcelona Comarques Catalunya Central Girona Lleida Maresme - Vallès Oriental Tarragona Terres de l'Ebre Vallès Occidental Consorci d'Educació de Barcelona

Histórico
| 17 | 18 | 19 | 20 |
Volver